Vrijwillige ouderbijdrage

Het volgen van basisonderwijs is gratis, het wordt door de overheid betaald. Toch hebben scholen jaarlijks kosten, waar geen inkomsten tegenover staan. Het gaat dan om activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Scholen mogen ouders een bijdrage in deze kosten vragen. Voorwaarden zijn dat de bijdrage vrijwillig is en dat de ouders in de MR hiermee hebben ingestemd.  
De vrijwillige ouderbijdragen worden gebruikt om feesten en activiteiten te organiseren, zoals Sinterklaas, de kerstviering, excursies en sportdagen. Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten. Alle leerlingen doen mee aan alle extra activiteiten die de school organiseert.
Overige schoolkosten waar u tijdens een schooljaar mee te maken kunt krijgen, zijn kosten voor de schoolfotograaf. Er is geen verplichting om de foto’s te kopen.  
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdragen wordt jaarlijks vastgesteld. De directie verantwoordt inkomsten en uitgaven uit de ouderbijdragen jaarlijks aan de MR.  
 

De vrijwillige bijdrage pauzevervanging

Op scholen met een continurooster blijven alle leerlingen tijdens de lunchpauze op school. Zij worden tijdens de lunchpauze een half uur begeleid door professionele medewerkers van een kinderopvangorganisatie en/of personeelsleden van de school. Voor de opvang tijdens de pauze vragen wij een vrijwillige bijdrage aan de ouders, zodat hier geen onderwijsgeld voor ingezet hoeft te worden.  

Betaling schoolreisje

Een keer in de twee jaar gaan we met de hele school een dag op schoolreisje met de bus. Voor dit schoolreisje vragen wij een aparte bijdrage aan ouders. Deze bijdrage staat los van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Inning bijdragen

Alle bijdragen worden geïnd via Schoolkassa van ParnasSys. Ouders ontvangen een betalingsverzoek per mail. Via een link in de mail kunt u de bijdrage(n) rechtstreeks via iDEAL betalen.

 

Bibliotheek
Op de eerste verdieping van onze school is er een kleine bibliotheek voor de groepen 6, 7 en 8.
Lees meer
Keurmerk BeterBoek
Onze school is sponsor van het maatschappelijke project voor de kinderafdeling van het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Lees meer
Piet en Klaas
Deze twee leuke cavia's hebben het erg naar hun zin bij ons op De Anjelier. Ze worden goed verzorgd door de leerlingen van groep 7.
Lees meer
Samen werken aan het ontwikkelen van eigen wijsheid